Общи условия

I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между фирма „Златка 2018“ ЕООД, със седалище: гр. София, ул.Лъески рид 12 и ЕИК 205223023, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.blessbyzr.com и търговската марка Bless by Zlatka Raykova.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за Доставчика, както следва:
1. Наименование на Доставчика: „Златка 2018“ ЕООД,
2. Данни за контакт: Email: store@blessbyzr.com, Тел: +359 882 27 11 90

II.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Bless by Zlatka Raykova е електронен магазин, с интернет адрес www.blessbyzr.com, чрез който Ползвателите могат да осъществяват споразумения за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително и да извършват следните действия:

1. Регистриране и създаване на персонален клиентски профил за преглеждане и закупуване на продуктите предлагани от www.blessbyzr.com и ползване на допълнителни услуги, предлагани от фирмата;
2. Да осъществяван контакти по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с Bless by Zlatka Raykova чрез страницата на www.blessbyzr.com, която се намира в Интернет;
3. Да осъществяват търговски споразумения за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Bless by Zlatka Raykova;
4. Да осъществяват различни разплащания свързани с осъществените договори с  „Златка 2018“ ЕООД, съобразявайки се с поддържаните от www.blessbyzr.com методи на разплащане.
5. Да се информират за предлаганите от Bless by Zlatka Raykova нови стоки;
6. Да се информират за продуктите, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка;
7. Да се осведомяват за правата си, произтичащи от закона за защита на потребителите и закона за електронна търговия, чрез страницата на Bless by Zlatka Raykova в Интернет;

 Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“ Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22. Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 4. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на стоките, съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на стоките, предлагани от Bless by Zlatka Raykova чрез профила на Доставчика, достъпен на интернет адрес www.blessbyzr.com, или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти, Доставчикът е длъжен да достави и прехвърли стоките на избрани от Ползвателя чрез сайта www.blessbyzr.com.
(3) Ползвателя е длъжен да плати на Доставчика парично възнаграждение за доставените стоки съобразявайки се с условията, описани в www.blessbyzr.com и настоящите общи условия. Сумата е в размера на цената, на стоките, обявена от Доставчика на интернет адрес www.blessbyzr.com.
(4) Доставчикът се задължава да достави всички стоки избрани от Ползвателя в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно описаните тук общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

IV. ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да може да използва услугите на Bless by Zlatka Raykova при осъществяване на споразумения за покупка на стоки, Ползвателят трябва да използва своите име и парола за достъп до профила си в електронния магазин на търговската марка. Това се прави в случаите, когато електронният магазин изисква регистрация. Поръчките през електронния магазин са възможни и без създаване на потребителски профил.
(2) При регистрация Ползвателя въвежда своята електронна поща, на която ще бъде изпратена защитена парола за достъп до профила в електронния магазин. Това става чрез попълване на формуляр за регистриране на профила по електронен път на сайта на Доставчика. След достъп до профила си, Ползвателя може да смени изпратената защитена парола със своя, по свой избор.
(3) Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и Политиката за защита на личните данни на „Златка 2018“ ЕООД и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“.
(4) Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди съществуването на индивидуален клиентски профил на Ползвателя, като потвърди неговата регистрация на сайта. За целта се изпраща писмо с информация за активиране и потвърждаване на регистрацията, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.
Потвърждаването на регистрацията от Получателя се осъществява чрез активирането на линк в писмото, който да уведоми Доставчика, че извършената регистрация е потвърдена. След получаване на потвърждението е създаден клиентски профил на Ползвателя и между него и Доставчика могат да се сключват търговски споразумения или други договорни отношения.
(5) Задължение на Ползвателя е при регистрация да предостави реални и актуални данни. Освен това е задължен сам да актуализира данните, които е посочил при регистрацията си, ако настъпи промяна в тях.
(6) Ако регистрацията на Ползвателя се извърши чрез уеб социална мрежа или друга мрежа, за страна в договорните отношения се приема лицето, което е титуляр на профила, употребен за регистрацията. Освен това, Доставчика получава правото да получи достъп до данните на Ползвателя, за идентифициране на последния в съответната мрежа.
(7) Съхранението, обработката и унищожаването на личните данни на Позлвателя се извършва по условията за Защита на личните данни, публикувани на https://www.blessbyzr.com/lichni-danni.

Чл. 8. (1) Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва при регистрацията си като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на общите условия на www.blessbyzr.com.
Ползвателят е напълно свободен да промени своя Основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.
(2) Промяна на електронния адрес
Ако постъпи заявление за смяна на основния електронен адрес за контакт, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.
(З) Сигурност
С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.
(4) Доставчикът не е отговорен пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(5) Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва Основния контактен електронен адрес в определени случаи.

V. Условия ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно страницата www.blessbyzr.com за покупка и сключване на търговски отношения с Доставчика за покупка или продажба на предложените от Доставчика стоки в www.blessbyzr.com.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, описани в сайта на Доставчика.
(4) Ползвателя се приема като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния клиентски профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден клиентски профил на Ползвателя при Доставчика.
(5) Доставчикът се задължава да осигури на интернет страницата си, средства, които технически да установят и поправят грешките при въвеждане на информация, преди да бъде осъществено сключването на договора между двете страни.
(6) Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(7) Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение. Уведомяването се извършва по електронен път.
(8) Потвърждението и изявлението за сключването на договора между двете страни се смятат за осъществени, след като адресатите получат уведомления и достъп до тях.
(9) Доставчикът е задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Доставчикът и Ползвателя осъществяват договорни споразумения за покупко-продажба на стоки, следвайки следната процедура:
(1)Регистрация.
Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в Електронен магазин и предоставя необходимите данни за контакт и доставка на Доставчика.
(2) Заявяване на стоки
Заявяването на стоки става чрез влизане в системата за поръчки на Електронен магазин съответно с име и парола за идентифициране.
Избирането на стоките, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със стоки за покупка;
(3)Получаване и доставка на стоките
Получаването и доставката на стоките от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата в раздел VI от настоящите общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в www.blessbyzr.com, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, отнасящи се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Характеристиките на стоките, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в профила на всяка стока, на сайта www.blessbyzr.com.
(2) Всички цени на стоките са с включени данъци. Сумата е описана на всяка стока на сайта www.blessbyzr.com.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не е включена в цената на стоките.
(4) Плащането се извършва с наложен платеж при доставка или предварително с карта.

Чл. 13. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
(1) Всички цени са с включен ДДС.
(2) Всяка стока разполага с гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.
(3) Поръчката на продукт не е гаранция за нейната доставка. Необходимо е да получите потвърждение на нейната обработка и изпращане.
(4) Продуктите се доставят до адрес или офис на Спиди или Еконт Експрес (по избор на потребителя при финализиране на поръчката). Куриерската услуга се заплаща от потребителя, съгласно тарифите на Спиди* и Еконт Експрес, започващи от от 8,20 лв.
* Моля да имате предвид, че комисионата за НП/ППП не се визуализира, тъй като се начислява в момента на покупката според тарифата на СПИДИ АД
(5) За артикули, които не са налични, доставката е до 4 работни дни.
(6) Изпратените артикули са с възможност за преглед и тест.
(7) След отказ от получаване на пратката, сумата за връщане е за сметка на клиента, съгласно тарифите на избрания куриер.
(8) Доставка извън пределите на България доставките  се извършват до 7 работни дни.

Чл. 14. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ
При поръчан продукт, имате право на отказ от покупката и да я върнете в рамките на 14 дни, при следните условия:
(1) За да върнете продукт, е необходимо да попълните формуляра за отказ, който ще намерите в пратката, при получаване на поръчката. Попълнения формуляр и продуктите следва да изпратите с избран от вас куриер до ул. Златен рог 16 А София, получател: Златка 2018 ЕООД , тел. +359 882 27 11 90 . Стойността на поръчката ще Ви бъде възстановена по банков път по банковата сметка, която сте посочили във формуляра за отказ. Цената на куриерската услуга е за Ваша сметка, ако причината за отказа не е на наша / объркан размер, нарушена цялост и пр./
(2) Продуктът или опаковката му да не бъдат повредени, стоката да не е носена, изцапана или третирана с препарати.

Чл. 15. ПРАВО НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ
(1) В случай, че закупената от вас стока не ви удовлетворява, можете да я замените в рамките на 2 работни дни, след като сте я получили, при следните условия:
(2) За да извършите замяна на продукт, е необходимо да изпратите продукта с избран от вас куриер до ул. Златен рог 16 А София, получател: Златка 2018 ЕООД , тел. +359 882 27 11 90.
(3) Замяната ще да бъде извършена, едва след като получите телефонно или писмено потвърждение за смяна на закупената стока.
(4) Стоката се връща с куриер и е за сметка на изпращача.

Чл. 16. (1)  Закупената стока може да бъде приета за замяна, само при следните обстоятелства:
(1) В срок от два дни след извършване на покупката трябва да уведомите служителите на www.blessbyzr.com, че искате да върнете закупената от вас стока.
(2) Върната стока трябва да бъде доставена с неповредена опаковка, да не е носена, да не е прана, или третирана с препарати, да няма следи от миризми или замърсявания по нея. Bless няма да приема върнати продукти, които не отговорят на горепосочените условия.
(3) Може да поискате замяна на стоката в случай, че имате проблем с размера или искате да смените продукта с друг артикул. Замяната се извършва според изброените по-горе изисквания, като таксите за доставка са за сметка на клиента.
(4) В случай, че искате да върнете някоя стока, но не желаете да замените продукта с друг, може да се възползвате от предложението ни за ваучер за покупка. Той ще бъде на стойността на вече закупения от вас артикул и ще важи за следващото ви пазаруване при нас.

VII.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ (1) www.blessbyzr.com има право да променя настоящите общи условия като се задължаваме междувременно да уведомим всички, които имат регистрация в магазина ни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с www.blessbyzr.com могат да бъдат прекратени в следните случаи:
Чл. 17. Ако една от страните в договора обяви несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 18. По взаимно съгласие — само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;
Чл. 19. Едностранно. Задължително се уведомява с предизвестие всяка от двете страни, при неспазване на задълженията на другата страна;
Чл. 20. Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;
Чл. 21 В случай че държавни органи прибегнат до изземване или запечатване на оборудването;
Чл. 22. Ако Ползвателя заличи регистрацията си в сайта на www.blessbyzr.com. Въпреки това, ако има сключени, но неизпълнени споразумения за покупко-продажба, към момента на закриване на регистрацията, те остават в сила и подлежат на изпълнение.
Чл. 23. В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.blessbyzr.com.

Start typing and press Enter to search

Вашата количка

Нямате артикули в количката.

Product Enquiry